5726
PMG 65 EPQ

Hiszpania, 1.000 pesetas 1979 (1982)

cena końcowa
~21 EUR
5727
PMG 64 EPQ

Hiszpania, 100 pesetas 1970 (1974)

cena końcowa
~16 EUR
5728
PMG 65 EPQ

Hiszpania, 500 pesetas 1971 (1973)

cena końcowa
~42 EUR
5729
PMG 66 EPQ
5730
PMG 65 EPQ

Hiszpania, 5.000 pesetas 1976 (1978)

cena końcowa
~109 EUR
5731
PMG 66 EPQ

Hiszpania, 200 pesetas 1980 (1984)

cena końcowa
~16 EUR
5732
PMG 66 EPQ

Hiszpania, 500 pesetas 1979 (1983)

cena końcowa
~18 EUR
5733
PMG 66 EPQ

Hiszpania, 2.000 pesetas 1980 (1983)

cena końcowa
~28 EUR
5734
PMG 67 EPQ

Hiszpania, 5.000 pesetas 1979 (1982)

cena końcowa
~60 EUR
5735
PMG 66 EPQ
5736
PMG 68 EPQ MAX

Hiszpania, 1.000 pesetas 1992 (1996)

cena końcowa
~28 EUR
5737
PMG 66 EPQ

Hiszpania, 2.000 pesetas 1992 (1996)

cena końcowa
~23 EUR