5025
PMG 66 EPQ

Belgia, 100 francs 1974

cena końcowa
~21 EUR
5026
PMG 67 EPQ MAX

Belgia, 500 francs 1961

cena końcowa
~130 EUR
5027
PMG 67 EPQ

Belgia, 1.000 francs 1975

cena końcowa
~93 EUR
5028
PMG 68 EPQ MAX

Belgia, 5.000 francs 1977

cena końcowa
~584 EUR
5029
PMG 66 EPQ

Belgia, 20 francs 1964

cena końcowa
~23 EUR
5030
PMG 65 EPQ

Belgia, 50 francs 1966

cena końcowa
~21 EUR
5031
PMG 65 EPQ

Belgia, 100 francs (1978-81)

cena końcowa
~14 EUR
5032
PMG 68 EPQ MAX

Belgia, 500 francs (1980-81)

cena końcowa
~60 EUR
5033
PMG 64 EPQ

Belgia, 1.000 francs (1980-96)

cena końcowa
~74 EUR
5034
PMG 66 EPQ

Belgia, 5.000 francs (1982-92)

cena końcowa
~303 EUR
5035
PMG 67 EPQ

Belgia, 10.000 francs (1992-97)

cena końcowa
~747 EUR
5036
PMG 67 EPQ

Belgia, 100 francs (1995-2001)

cena końcowa
~25 EUR