4160
St. 1/1-

Peru, 100 soles oro 1967

cena końcowa
~1 775 EUR